Kitchen splashback

Kitchen splashback in 6mm toughened safety glass.