Kitchen bench splashback

6mm Bronze mirror splashback